Pilotprojektet

banner

Pilotprojektet Den Digitale Patientpjece (DDP) er et kvalitets og innovations projekt udviklet, implementeret og evalueret i Fysio- og Ergoterapien på Hvidovre hospital i løbet af 2013.

Webportalen DDP understøtter som digitalt medie patientvejledning gennem video, animation og interaktiv undervisningsmateriale. Dette med formålet at øge patienternes vidensniveau om sygdom og hospitalsforløb, samt motivere patienterne til at indgå aktivt i hospitalsforløbet. Projektet har Fysio- og Ergoterapiens berøringsflader som omdrejningspunkt og er udviklet og iværksat på baggrund af tilfredshedsundersøgelser blandt afdelingens patienter.

En kort videopræsentation af projektet kan findes på pilotprojektets forside.

Patienten i centrum:
Vejledningerne, som præsenteres på DDP, er udviklet med patienten som central i aktør i processen og tager afsæt i deres spørgsmål, ønsker og behov, samt fagpersonalets erfaringer i forhold til de problemstillinger og spørgsmål, som mødes i forløbene.

Portalen er udviklet, så patienterne har mulighed for at interagere og give feedback på vejledningsmaterialet, hvilket danner grundlag for kvalificering og videreudvikling af vejledningsmateriale med patientens stemme som en vigtig medspiller.

Udvikling af kvalitet og tværfagligt samarbejde:
Processen med at udvikle materiale til portalen har dannet grundlag for faglig sparring og tværprofessionelt samarbejde og koordinering mellem læger og fysio/ergoterapeuter med tanke for at give patienterne et sammenhængende forløb gennem behandlingen.

Vejledningerne beskrevet kort:
Vejledningsmaterialet ”Overrivning af akillessenen” er udviklet og præsenteret i et samarbejde mellem fysioterapeuter og læger fra ortopædkirurgisk afdeling, således at patienterne oplever samarbejde og sammenhæng på tværs af afdelingerne. I videoform præsenterer lægen det overordnede forløb, som patienterne skal gennemgå samt giver indsigt i skaden og dens indvirkning på hverdag og arbejde. I videoform og grafik præsenterer fysioterapeuten, hvordan genoptræningsforløbet foregår i praksis samt underviser i, hvordan hjælpemidler som stokke og behandlingsskinne anvendes korrekt.

Vejledningsmaterialet til Lymfødempatienter er udviklet af fysioterapeuter med henblik på at give patienterne undervisningsmateriale og hjemmetræningsøvelser til at understøtte forståelsen af den kroniske sygdom og nødvendige hjemmetræning. Patienterne præsenteres på portalen for videoundervisningsmateriale om lymfesystemet og følg-mig undervisning i hvordan selvbandagering og selvdrænage udføres, samt hjemmetræningsøvelser i 3d grafik.

Vejledningsmaterialet til nybagte forældre er udviklet af fysio- og ergoterapeuter med fokus på at inkludere begge forældre i tiden efter fødslen. I vejledningen informeres og undervises der i genoptræning af bækkenbunden efter fødsel, forebyggelse af skæv hovedfacon hos spædbarnet samt hvordan barnet håndteres og stimuleres med henblik på at understøtte en stimulerende og sund motorisk og kognitiv udvikling.

Projektforløbet:
Pilotprojektet blev opstartet 1/2-2013, hvor en arbejdsgruppe bestående af Søren Tang Lauridsen Fysioterapeut og M.Sc stud teknoantropologi og Jose Cerdan Fysioterapeut og Cand. IT.E-buss fik stillet opgaven at udvikle og afprøve en digital patientvejledning, som kunne understøtte målsætningen om en tryg, tilfreds og aktiv patient i kontakten med Fysio- og Ergoterapien.

Idéen og konceptet til DDP blev udviklet i en synergi af arbejdsgruppens forskellige kompetencer og afdelingsledelsens fokus på patientrettet vejledning. Portalen www.Patientpjecen.dk blev udvalgt til at være base og præsentationsplatform for vejledningsmaterialet.

Udvikling af vejledningsmateriale:
Til udviklingen af akillessenevejledningen blev der nedsat en lille projektgruppe bestående af en ortopædkirurg, to fysioterapeuter og en DDP projektansvarlig. Et møde blev sat op, hvor lægen og fysioterapeuterne afklarede detaljerne i det fulde behandlingsforløb for akillessenepatienterne. Det tværfaglige møde dannede grundlag for hovedtrækkene i vejledningsmaterialet og sikrede, at lægen og fysioterapeuterne var enige om informationerne.

For at afklare hvilke spørgsmål patientgruppen har i forbindelse med behandlingen, blev der foretaget interviews af akillessenepatienter i forskellige dele af behandlingsforløbet. Med denne viden som grundlag udarbejdede DDP projektansvarlig i samarbejde med læge/fysioterapeut vejledningsmaterialet til portalen. Gennem denne proces var der gentagende kvalitetstjek, hvor lægen/fysioterapeuten sammenholdte det udviklede materiale med de kliniske retningslinjerne for behandlingsforløbet.

Inden udgivelse blev vejledningerne godkendt hos afdelingsledelsen i fysio- og ergoterapien.

Implementering:
Det relevante sundhedspersonale blev informeret om det nye materiale. Flyers, som formidler adgang til de specifikke vejledninger, blev omdelt til akutmodtagelse, ortopædkirurgisk afd. og fysioterapi afdelingen, som derefter udleverede materialet til patienterne

Evaluering:
Til at evaluere projektet blev der nedsat en evalueringsgruppe bestående Ph.d. stud. Hanne Sørensen Peoples og Ergoterapeut og master i Sundhedsantropolog Louise Bolvig Laursen. Denne gruppe gennemførte fokusgruppeinterview med patienter i akillesene- og lymfødemforløb.

Besøgstrafikanalyse og feedbackfunktion på portalen blev også anvendt i evaluering af projektet.

Målsætning og baseline:
Målsætningen for pilotprojektet DDP var at sætte patienten i centrum og skabe en tryg, tilfreds og aktiv patient i forløbet på hospitalet.

Projektet har baggrund i en lokal tilfredsundersøgelse fra 2011, hvor følgende udsagn er uddrag fra en blandet patientgruppe fra afdelingen:

 • ”Der skulle være mere tværfaglighed – svar fra den ene afdeling til den anden.”
 • ”Der er for mange informationer (I kontakten med sundhedspersonalet) – uoverskueligt..”
 • ”For mange informationer – man glemmer en del.”
 • ”Det kunne være rart at få et “referat” af det der er snakket om, så man kan huske tingene.”
 • ”Mere træning her på stedet, så øvelserne sidder bedre fast og udføres rigtigt, inden man står med det alene.” ”Man mærker straks at man er i et system, hvor man er en ressourcemæssig belastning og derfor skal ens behandling afsluttes hurtigt.”

Evalueringsrapporten:
I evalueringen blev tre overordnede temaer synliggjort;

“Det er ligesom at have sin fysioterapeut i nærheden”
“Sammenhæng mellem dagligdag og træning”
”Der er plads til forbedring….”

Det overordnede tema ”Det er ligesom at have sin fysioterapeut i nærheden” afspejler deltagernes oplevelse af, at de med den Digitale Patientpjece føler sig i stand til at videreføre behandlingen hjemme. De beskrev bl.a. hvordan de, ved hjælp af den Digitale Patientpjece, i fred og ro derhjemme kunne gennemgå øvelser og repetere den information, de havde modtaget af fysioterapeuten på hospitalet.

En opsummering af evalueringen beskriver resultaterne samlet:
Deltagerne fortæller at:

 • De har fundet nogle af de informationer omkring deres sygdom/skade de har manglet
 • De har haft mulighed for at genfinde oplysninger de tidligere har modtaget
 • De har fået viden om, hvordan de bedst forebygger, at deres tilstand udvikler sig uhensigtsmæssigt
 • Videosekvenserne gav dem et billede af, hvordan og i hvilket tempo øvelserne skulle udføres (lymfødem), og hvordan walkerstøvlen skulle håndteres (overrevet akillessene)
 • Den digitale Patientpjece giver frihed til at træne (lymfødem) og søge information på de tider de har behov for det

Citater fra portalens feedbackfunktion:
Lymfødem patienter Akillessene patienter

 • …Meget ros til denne hjemmeside. Den giver mig gode svar og mindre frustration. Med venlig hilsen …
 • Tak for jeres oplysninger. Jeg var skeptisk overfor den konservative behandlingsmodel, men med jeres hjemmeside, tror jeg nu på, at det er en god løsning på min overrevede akillessene. Mvh. …

Webanalyse:
I perioden 1/3 -1/12 2013 har portalen haft 4403 besøgende hvilket svarer til et gennemsnit på 16 besøg per dag. Af disse besøgende er fordelingen af nye personer, der kommer til portalen og personer, som vender tilbage ligeligt fordelt (ca. 50%).
I samme periode er der gennemført 7706 video afspilninger, hvilket estimeres til 78 timers formidlet patientinformation.

På baggrund af evalueringerne og analyserne arbejdes der fortsat med at udvikle og kvalificere vejledningerne.

Slideshow